Disclaimer

Disclaimer INPP:

Let op! Alle informatie op deze website is copyright. Alle informatie op deze website is bedoeld om het geestelijk erfgoed van INPP International en de INPP methode bekend te maken. Uit de tekst kan geen enkele aansprakelijkheid door INPP Nederland en haar NDT-INPP therapeuten genomen worden. © 2014 INPP Nederland

Alle bovenstaande vragenlijsten worden allemaal op eigen verantwoording  ingevuld. INPP Nederland en haar NDT-INPP therapeuten zijn van elke aansprakelijkheid uitgesteld. © 2014 INPP Nederland

Een NDT-INPP therapeut kan tijdens het kennismakingsconsult of bij de neurologische beoordeling uw kind (of u zelf als kliënt) naar een medisch specialist doorsturen voor verder onderzoek. Alle rechten voorbehouden. © 2014 INPP Nederland

INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten zijn uitgesloten van elke aansprakelijkheid met betrekking tot andere professies die deze vragenlijsten voor hun eigen vakgebied(en) gebruiken. © 2014 INPP Nederland

INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten hebben betaling en leveringsvoorwaarden  en zijn op aanvraag verkrijgbaar. © 2014 INPP Nederland

Het INPP Licentiate beeldmerk is een beschermd en internationaal geregistreerd beeldmerk en geregistreerd bij het internationale merkenbureau in het verenigd koninkrijk (UK). Dit beeldmerk mag alleen gebruikt worden door een NDT INPP lid van INPP Nederland in het jaar waarvoor de bijdrage van het lidmaatschap is betaald. Elk gebruik van een deel of het geheel van het beeldmerk is strafbaar en wordt volgens de Nederlands rechtsspraak in behandeling genomen. © 2014 INPP Nederland

INPP Nederland en haar NDT- INPP therapeuten zijn uitgesloten van elke aansprakelijkheid met betrekking tot andere professies die de inhoud (geheel of in delen) van deze website www.leerproblemen.eu en www.inpp.nl  voor hun eigen vakgebied(en) gebruiken. © 2014 INPP Nederland

INPP Nederland en haarNDT-INPP therapeuten zijn uitgesloten van elke aansprakelijkheid met betrekking tot andere professies die de inhoud (geheel of in delen) van het boek ‘Eerst bewegen, dan leren’ gebruiken. Dit geldt zowel voor de testprocedures als voor de oefeningen. © 2014 INPP Nederland

INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten zijn uitgesloten van elke aansprakelijkheid met betrekking tot andere professies die de inhoud (geheel of in delen) van het boek ‘Reflexen, leren en gedrag’ gebruiken. Dit geldt voor de testproceduces. © 2014 INPP Nederland

INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten vallen onder het Nederlandse rechtstelsel en medische tuchtcommisie of eigen tucht commisie behorende bij zijn of haar vakgroep © 2014 INPP Nederland

INPP Nederland en haar NDT- INPP therapeuten werken onder geen enkele omstandigheid waar pathologie gediagnostiseerd is. Na onderzoek of ‘niet pluis’ zal een therapeut altijd doorverwijzen naar een medisch specialist. © 2014 INPP Nederland

I. COPYRIGHT (Disclaimer INPP)

Het auteursrecht en copyright op deze website berust bij INPP Nederland of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan INPP Nederland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming die aan INPP Nederland gevraagd moet worden. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar jurtenhoopen@yahoo.com

II. Disclaimer INPP – WEBSITE INPP Nederland

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel om informatie over deze methode te verstrekken. Hoewel INPP Nederland met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten, omissies of onvolkomenheden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of  professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot misbruik of schade, direct of indirect, ten gevolge van het gebruik van gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite.

INPP Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens die op de website staan. Of informatie die onvolledig of niet schriftelijk is aangevraagd bij INPP Nederland.

INPP Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden. Bij dispuut is het Nederlandse recht van toepassing en voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. INPP Nederland is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit content van de internetsite.

INPP Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Disclaimer INPP – DOCUMENTEN

De website van INPP Nederland bevat de mogelijkheid om zowel door INPP Nederland als door derden opgestelde documenten te downloaden. INPP Nederland geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze documenten. INPP Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, installatie of het gebruik van software, behoudens bepalingen van recht inzake aansprakelijkheid.

 

 

Disclaimer INPP – HYPERLINKS

INPP Nederland-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van INPP Nederland liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van INPP Nederland.

INPP Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. INPP Nederland geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Disclaimer INPP-NETWERKVERBINDINGEN

Het technisch functioneren van de netwerkverbindingen valt onder het risico van de leverancier van deze verbindingen. INPP Nederland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier. INPP Nederland vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van INPP Nederland en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van INPP Nederland.

Tevens is INPP Nederland niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van INPP Nederland die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is INPP Nederland in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: Jur ten Hoopen

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. INPP Nederland behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd zonder enige schriftelijke of mondelinge mededelingen aan derden.

“INPP IS GEEN POLITIEKE ORGANISATIE EN ONDERSTEUND OF VERSPREIDT GEEN ENKELE POLITIEKE, CULTURELE, SOCIALE OF RELIGIEUZE ZIENSWIJZE EN OOK GEEN PERSOONLIJKE ZIENSWIJZE VAN EEN BESTAANDE PERSOON (LIDMAATSCHAP HOUDER VAN INPP) OF VAN EEN PERSOON (LIDMAATSCHAP HOUDER VAN INPP) DIE NIET MEER BIJ INPP AANGESLOTEN IS”

“DE INPP METHODE IS EEN UNIEKE METHODE DIE EEN ANDERE INVALSHOEK HEEFT ALS OP DIT MOMENT BEKENDE ANDERE THERAPIE METHODEN DIE MET PRIMITIEVE (PRIMAIRE REFLEXEN) EN POSTURALE REFLEXEN WERKEN. DIT GELDT ZOWEL VOOR HET TEST EN OEFENPROGRAMMA EN IN DE THERAPIE EN BEHANDELING.

Het boek ‘Eerst bewegen, dan leren’ is op zorgvuldige wijze samengesteld, vertaald en geredigeerd in de Nederlandse taal. INPP Nederland kan niet instaan voor personen, praktijken en scholen die het boek gebruiken voor eigen doeleinden met betrekking tot de testprocedures en het oefenprogramma. INPP Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen ontstaan bij het gebruik van de testen en oefeningen uit het boek.
Het boek ‘Reflexen, leren en gedrag’ is op zorgvuldige wijze samengesteld, vertaald en geredigeerd in de Nederlandse taal. INPP Nederland kan niet instaan voor personen, praktijken en scholen die het boek gebruiken voor eigen doeleinden met betrekking tot de testprocedures. INPP Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen ontstaan bij het gebruik van de testen en oefeningen uit het boek.

INPP NEDERLAND

BOTTICELLISTRAAT 36-1, 1077 GC, AMSTERDAM

TELEFOON: 06 50207521

E: JURTENHOOPEN@YAHOO.COM

© INPP NEDERLAND/ J.J. TEN HOOPEN 2014 herzien op 25 Mei 2018

Websites/ Links die u kunt bezoeken over reflexen, primitieve reflexen en motoriek:

www.inpp.nl