Disclaimer INPP

Let op! Alle informatie op deze website is copyright. Alle informatie op deze website is bedoeld om het geestelijk erfgoed van INPP International en de INPP methode bekend te maken. Uit de tekst kan geen enkele aansprakelijkheid door INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten genomen worden. © 2013 INPP Nederland

Alle bovenstaande vragenlijsten worden allemaal op eigen verantwoording  ingevuld. INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten zijn van elke aansprakelijkheid uitgesteld. © 2013 INPP Nederland

Een INPP-NDT therapeuten kunnen tijdens het kennismakingsconsult of de neurologische beoordeling uw kind (u zelf als klient) zelf naar een medisch specialist doorsturen. Alle rechten voorbehouden. © 2013 INPP Nederland

INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten zijn uitgesloten van elke aansprakelijkheid met betrekking tot andere professies die deze vragenlijsten voor hun eigen vakgebied(en) gebruiken. © 2013 INPP Nederland

INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten zijn uitgesloten van elke aansprakelijkheid met betrekking tot andere professies die de inhoud (geheel of in delen) van deze website eerstbewegendanleren.nl en www.inpp.nl  voor hun eigen vakgebied(en) gebruiken. © 2013 INPP Nederland

INPP Nederland en haar INPP-NDT therapeuten vallen onder het Nederlandse rechtstelsel en medische tuchtcommisie of eigen tucht commisie behorende bij zijn of haar vakgroep © 2013 INPP Nederland

I. COPYRIGHT (Disclaimer INPP)

Het auteursrecht en copyright op deze website berust bij INPP Nederland of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan INPP Nederland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming die aan INPP Nederland gevraagd moet worden. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar jurtenhoopen@yahoo.com

II. Disclaimer INPP – WEBSITE INPP Nederland

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel om informatie over deze methode te verstrekken. Hoewel INPP Nederland met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten, omissies of onvolkomenheden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of  professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot misbruik of schade, direct of indirect, ten gevolge van het gebruik van gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite.

INPP Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens die op de website staan. Of informatie die onvolledig of niet schriftelijk is aangevraagd bij INPP Nederland.

INPP Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden. Bij dispuut is het Nederlandse recht van toepassing en voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. INPP Nederland is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit content van de internetsite.

INPP Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Disclaimer INPP – DOCUMENTEN

De website van INPP Nederland bevat de mogelijkheid om zowel door INPP Nederland als door derden opgestelde documenten te downloaden. INPP Nederland geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze documenten. INPP Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, installatie of het gebruik van software, behoudens bepalingen van recht inzake aansprakelijkheid.

Disclaimer INPP – HYPERLINKS

INPP Nederland-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van INPP Nederland liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van INPP Nederland.

INPP Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. INPP Nederland geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Disclaimer INPP-NETWERKVERBINDINGEN

Het technisch functioneren van de netwerkverbindingen valt onder het risico van de leverancier van deze verbindingen. INPP Nederland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier. INPP Nederland vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van INPP Nederland en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van INPP Nederland.

Tevens is INPP Nederland niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van INPP Nederland die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is INPP Nederland in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: jurtenhoopen@yahoo.com

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. INPP Nederland behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd zonder enige schriftelijke of mondelinge mededelingen aan derden.

“INPP is geen politieke organisatie en ondersteund of verspreidt geen enkele politieke, culturele, sociale of religieuze zienswijze en ook geen persoonlijke zienswijze van een bestaande persoon (lidmaatschap houder van INPP) of van een persoon (lidmaatschap houder van INPP) die niet meer bij INPP aangesloten is”

Botticellistraat 36-1, 1077 GC, Amsterdam

T: 06 50207521  Bij geen gehoor T: 0049 2859 899

E: jurtenhoopen@yahoo.com

© INPP Nederland/ J.J. ten Hoopen 2013

Websites/ Links die u kunt bezoeken over primitieve reflexen en motoriek:

www.inpp.nl

www.inpp.org.uk